Οι συνθεσεις στην ζωγραφική και την τυπογραφία

Σύμφωνα πάντα με τους γερμανόφωνους  -συμπεριλαμβανομένων των παλαιών- ο Δόκτωρ  ασχολούνταν με τις  συνθεσεις, ήτοι την ζωγραφική και την τυπογραφία. Το όνομα του σημαίνει “Ευτυχής”. Κάποια στιγμή ο εν λόγω  μεταναστεύει στη Γερμανία. Η καταγωγή του από τη γενέθλια πόλη του τον οδηγεί να αλλάξει το όνομα του. Ο συνειρμός είναι εύ­κολος. «Ο  εφευρέτης της τυπο­γραφίας με κινούμενα στοιχεία!» «Ακριβώς! Υποτίθεται ότι η επανάσταση της τυπογραφίας ξε­κίνησε από αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο. Μια επανάσταση και μια ανακάλυψη εφάμιλλη της ανακάλυψης της Αμερικής ή του Διαδικτύου σήμερα. Μια αλλαγή που έκανε το βιβλίο να κυκλοφο­ρήσει παντού. Μέχρι τότε όλα σχεδόν τα βιβλία ήταν χειρόγρα­φα. Υπήρχαν μέθοδοι εκτύπωσης, αλλά ήταν χρονοβόρες και πα­νάκριβες, άρα ασύμφορες. Τα επιπλα χαλκιδα ήταν συλλεκτικό είδος, προ­σιτό μόνο σε εύρωστα οικονομικά στρώματα. Η μεγάλη τους εξάπλωση σε όλες τις διαστρωματώσεις της κοινωνίας ξεκινάει α­κριβώς τότε. Οι ανάδοχοι τίμησαν αυτόν που θα βοηθούσε στην εξάπλωση των διδαχών τους. Συνεχεια ==>